WTC Barcelona Muelle de Barcelona, Edificio Sur, 2ª planta. 08039, Barcelona
+34 685 411 925
info@skyocean.eu

Legal advice

Avís Legal: En compliment de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), skyocean informa que és titular del lloc web www.skyocean.eu. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, skyocean informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és skyocean amb CIF B01950856 i domicili social a WTC Barcelona Muelle de Barcelona, Edificio Sur, 2ª planta. 08039, Barcelona,​​inscrita al Registre Mercantil, en el tom XXXX, foli XX, pàgina XXXX i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és : info@skyocean.eu.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de skyocean confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de skyocean, Totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de skyocean proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per skyocean per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per skyocean contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

skyocean no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

skyocean declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, skyocean no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

skyocean es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Formularis

Alguns espais del espai web de skyocean contenen la possibilitat d’enviar les seves dades per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes a l’efecte per skyocean

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de skyocean amb amb CIF B01950856 i domicili social a WTC Barcelona Muelle de Barcelona, Edificio Sur, 2ª planta. 08039, Barcelona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i acomplir els compromisos establerts entre ambdues parts. En el compliment de la normativa vigent, skyocean informa que les dades seran conservades durant el temps estrictament necessari per acomplir amb els preceptes mencionats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.

skyocean informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que skyocean es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@skyocean.eu.

Pot dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

skyocean per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de skyocean Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de skyocean

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de skyocean Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de skyocean

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

skyocean es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

skyocean té el seu domicili a Barcelona, Espanya.